Çocuk Felsefesi (P4C)

Çocuklar Felsefe Yapabilir mi?

Çocuklar felsefe yapma pratiğine sahip olmasalar da hepsinin bunu yapma kapasitesi vardır. Ayrıca felsefe yapmakla felsefe tarihini öğrenmek aynı şey değildir. Felsefe tarihi öğrenmeden felsefe yapmayı öğrenmek mümkündür ama bunun için mutlaka pratik yapılması gereklidir. Bütün çocuklar epistemolojik ve metafizik fikirleri evirip çevirebilir, fikirler üretebilirler. Bu bölümde akademik olmayan ortamlarda felsefi diyaloğu ortaya çıkarma yöntemlerinden bahsedilecektir. 

Çocukların Felsefi Sorgulama Yapmaları Ne İşlerine Yarar?

 • Çocuklar becerikli dinleyiciler olurlar.

 • Sabrı öğrenirler.

 • Dikkatleri gelişir.

 • Hafızaları gelişir.

 • Felsefe yapmasının, matematik ve dilde sağladığı faydanın derslerdeki performansa olumlu etkisi

 • Hem ahlaki erdemlerin hem bilişsel becerilerin gelişimi

 • Kendi fikirlerini sunma

 • Başkalarına saygı duyma

 • Demokratik ve etkin vatandaş olma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felsefi Bir Diyalogda Olması Gerekenler Nelerdir?

 • Felsefi içerik

 • İki ya da daha fazla farklı felsefi fikir

 • Birbirine zıt felsefi fikirler

 • Fikirleri desteklemek için sunulan argümanlar

 • Fikirlerin ve argümanların hareketi ve gelişimi

 

İyi Yaşam Nedir? Empati Kurma Becerisi Nasıl Kazanılır?

“İyi bir yaşam” deyince ne anlaşılmaktadır? Maddi ve manevi bakımdan yaşamın nitelikleri karşılaştırılır. Öncelikleri konusunda karar verme becerisi geliştirilir. Tartışma diyalogları süresince başkasını anlama, saygı duyma, dinleme gibi etkinliklerle empati kurma becerilerini geliştirir.

Eleştirel Düşünme Becerilerini Teşvik Etme Nasıl Yapılmalıdır?

Çocuklar yaşıtlarıyla birlikte farklı görüşleri tartışarak, felsefi problemler karşısında kendi düşüncelerini gerekçelendirerek eleştirel ve sorgulayıcı nitelikte yargılarda bulunmayı öğrenirler.

Programa katılanlar ayrıca aşağıdaki felsefi tartışmalarda kullanılan Yöntemleri nasıl kullanacaklarını öğrenirler.

Nelson’un Sokratik Metodu

Nelson’a göre Sokratik Metod felsefeyi öğretme sanatı değil, felsefe yapmayı öğretme sanatıdır. Filozoflar hakkında bilgi verme değil öğrencileri filozof yapma sanatıdır. Nelson için, gündelik gerçek deneyimler, birinin montuna bakmak gibi felsefe yapmanın bir nesnesi olmalıdır, çünkü felsefe, felsefi hakikatin yer aldığı bu deneyimlere ilişkin kavrayışımızın içindedir.

McCall’un FST Metodu

FST akıl yürütme yapısında kullanılan “Katılıyorum/katılmıyorum çünkü…” , “çocukların kendi argümanlarını başka çocukların argümanlarıyla mantıksal bir ilişkiye yerleştirmeleri için düzenlenmiştir”. Amaç, diğerlerinin fikirlerini ve argümanlarını dinlemek, sunulan argümanlara veya bakış açıları arasındaki ilişkileri belirgin kılmak, argümanları-karşı argümanları sınamak, gerekçeler sunmak ve öne sürülen gerekçeleri değerlendirmektir.

Lipman’ın P4C Programı

P4C programlarının temeli John Dewey’in pragmatik felsefesine dayanır. Dewey insanın çevreyle etkileşime geçtiğinde çevreyi dönüştürdüğünü ileri sürmekte ve bu yüzden sabit bir bilgi olmadığını, tersine sürekli dönüşen bir süreç olduğunu ifade etmektedir. Bu doğrultuda Lipman da çocukların anlamın ortak yaratıcıları olmalarıyla ilgili demokratik pratik üzerine vurgu yapar. Lipman’ın P4C uygulamasında anlamın yapılandırılması önceliklidir.

P4C’ye SAPERE Yaklaşımı

SAPERE’nin yaklaşımı doğrudan felsefi meseleler hakkında tartışma başlatacak hikayeler, şiirler veya filmlerden bazı bölümler üzerine felsefi diyaloglar kurmaya odaklanıyor. Amaç çocukların akıl yürütmesine, soru oluşturabilmesine ve bu soruları sorabilmesine, yapılandırıcı tartışmalara katılabilmesine ve argüman geliştirmesine yardımcı olmaktır.

“Çocuklarla Felsefe Eğitimi” çocukların akıl yürütme yapılarını inşa etmelerine destek olma, eleştirel ve yaratıcı düşünmelerini sağlayarak görüşlerini gerekçelendirmeyi öğretme, tartışma yoluyla düşüncelerini ifade etme ve başkalarını anlama, demokratik ve etkin bir vatandaş olarak sorgulayıcı bir düşünüm gerçekleştirmek amacıyla her yaştan çocuğun felsefe yapabileceğini ortaya koyma bakımından okul öncesi eğitimcilerinden yükseköğretim eğiticilerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır.